วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาบริบท ระบบข้อมูลและระบบนวัตกรรมที่ใช้ในสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนทราย      หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80130  โทรศัพท์ 075 354964  โทรสาร 075-354964   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีเขตพื้นที่บริการหมู่ที่  2  ตำบล ควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๒   ปี ๒๕๑๙  โรงเรียนปิดชั่วคราวหลัง ครูเสียชีวิต หลังจากถูกข่มขู่ ปล้นฆ่า 18 สิงหาคม 2519 โรงเรียนเปิดอีกครั้งโดยราชการส่งตำรวจ ต.ช.ด จำนวน 3 นาย มาปฏิบัติการสอนแทนครู  ปีการศึกษา 2550 นักเรียนย้ายออกไปเรียนโรงเรียนอื่น ๆ โรงเรียนหยุดเรียน 1 ปี  และปี 2551   ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่รวมตัวขอเปิดโรงเรียนอีกครั้ง  วันที่  10 มีนาคม 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 มอบนายวิรัตน์ ไกรแก้ว รองผอ.สพท.นศ.3 นางรัชฌา รัตนวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางจิตรา แกล้วทนงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน และนายสุรินทร์  มะเกลี้ยง  มาประชุมร่วมกับชาวบ้านและเสนอขอเปิดเรียน  วันที่ 26  มีนาคม  2551  สพท.นศ.๓  มีคำสั่งให้ข้าพเจ้านายสุรินทร์ มะเกลี้ยง ข้าราชครูโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สำนักงานเขตพื้นที่นราธิวาส เขต ๒ ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนวัดสมควร มาช่วยราชการปฎิบัติหน้าที่ครูและหน้าที่อื่นๆทุกหน้าที่ในการติดต่อประสานงานเบื้องต้นเพื่อดำเนินการก่อนโรงเรียนเปิด 
15 พฤษภาคม 2551   เปิดเรียนอีกครั้ง โดยเปิดเรียนชั้น ปฐมวัย    และช่วงชั้นที่ 1  โดยมีนายสุรินทร์ มะเกลี้ยง ข้าราชครูโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สำนักงานเขตพื้นที่นราธิวาส เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนวัดสมควร มาช่วยราชการปฎิบัติหน้าที่ครูและทุกหน้าที่เพราะมีครูเพียงข้าพเจ้าคนเดียวทั้งโรงเรียน
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการศึกษา
โรงเรียนประสบปัญหาต้องหยุดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2550 ส่งผลกระทบในการจัดการศึกษา กล่าวคือ
      1. นักเรียนต้องย้ายไปศึกษาต่อที่อื่น และมีนักเรียนย้ายกลับมาในปีแรกเพียง 23 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังครู และงบประมาณในการจัดการ
      2. โรงเรียนขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษา เนื่องจากตอนที่โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนไม่มีการมอบหมายงาน ยังผลให้อุปกรณ์และครุภัณฑ์อื่นๆหายหมดและสำรวจไม่ได้ว่ามีอยู่เดิมกี่รายการ และใครเป็นผู้ครอบครอง โรงเรียนต้องจัดหาใหม่ทั้งหมด
      3. สภาพพื้นที่ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก มีการอพยพย้ายถิ่น นักเรียนมีการเคลื่อนไหวย้ายเข้า- ย้ายออก
 โอกาสในการจัดการศึกษา
1.  ผู้นำมีความเข้มแข็งมีบทบาทสำคัญในพัฒนาชุมชน
2.  ประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคี เสียสละให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.  มีสถานศึกษาและวัดในหมู่บ้าน
4.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพและกองทุนมีความเข็มแข็ง
5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริการส่วนตำบลควนหนองคว้าได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนารวมทั้ง      
     งบประมาณ
6.  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
7.  ได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยจากสถานีอนามัย
8.  มีผู้อุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุการศึกษา การปรับปรุงอาคารสถานที่
      การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา
9.  ชุมชนมีความเข็มแข็งและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา
                   จุดแข็งของโรงเรียน
1.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
2. โรงเรียนมีปัจจัยด้านงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
3.  คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจจริงในการพัฒนาโรงเรียน

ระบบข้อมูลและระบบนวัตกรรมที่ใช้ในสถานศึกษา
 ระบบข้อมูลสถานศึกษา
      โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนซึ่งในแต่ละกลุ่มงานมีระบบการจัดการ การบริหารข้อมูลที่เป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เก็บข้อมูลในลักษณะเป็นแฟ้มเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและสะดวกในการสืบค้น อีกทั้งระบบงานของโรงเรียนได้นำเทคโนโลยี คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนไว้อีกทางหนึ่งด้วย
ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
    โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังมีบทเรียนสำเร็จรูป (CAI) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และนักเรียนสามารถเรียนผ่านโทรทัศน์ได้อีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น