วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการใช้งานบล็อก

ตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล๊อกและการใช้งานแล้ว ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล๊อกนั้น  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวล้ำแบบในสังคมปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียน  

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน มาเล-สิงคโปร์

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาบริบท ระบบข้อมูลและระบบนวัตกรรมที่ใช้ในสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนทราย      หมู่ที่ 2 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80130  โทรศัพท์ 075 354964  โทรสาร 075-354964   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 3 สรุปการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การเปิดโปรแกรม spss      คลิก Start -> All Programs -> SPSS
      ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
      เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย

การวิ่งเพื่อสุขภาพ

การวิ่งเพื่อสุขภาพ (สุขศึกษา)
 

การวิ่งเพื่อสุขภาพต่างกับการวิ่งแข่งขัน เพราะเป็นการวิ่งเหยาะๆ ด้วยความเร็วระหว่างการเดินกับการวิ่งเร็ว การวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นการออกกำลังกายแบบอากาศนิยม (แอโรบิค) ชนิดหนึ่งที่ทำได้ง่ายเพราะไม่มีเทคนิคที่ซับซ้อนและมีอันตรายน้อยเมื่อเทียบกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายแบบอื่น การวิ่งเพื่อสุขภาพที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายจะส่งผลให้สมรรถภาพการรับออกซิเจนของร่างกายดีขึ้น เพราะทำให้หัวใจหลอดเลือดและปอดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและการทำงานจนสามารถรับและขนส่งออกซิเจนได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นก็พลอยแข็งแรงขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลต่อจิตใจที่ทำให้ผู้วิ่งคลายความเคร่งเครียดทางจิตใจและมีอารมณ์ปลอดโปร่งขึ้นด้วย

อุปกรณ์การวิ่ง :

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลส่วนตัว

นายสุรินทร์  มะเกลี้ยง
เกิดวันที่      26  มกราคม  2522
ภูมิลำเนา      บ้านเลขที่  13  ม.2  ต.ควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่  1- 6   โรงเรียนบ้านดอนทราย  ปี  2535
มัธยมศึกษา  1- 6           โรงเรียนชะอวด    ปี  2541
ปริญญาตรี       วิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ปี  2544
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ปี  2545
ประวัติการรับราชการ
วันที่  14  พฤษภาคม  2547
          - บรรจุรับราชการ  ตำแหน่งอาจารย์ 1  ระดับ 3  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
            อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  2
วันที่  28  สิงหาคม  2548
              - ช่วยราชการโรงเรียนวัดสมควร
วันที่  25  มีนาคม  2551
           -ช่วยราชการโรงเรียนบ้านดอนทราย
วันที่  17 มิถุนายน  2552
              - ตัดโอนตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือนมาโรงเรียนบ้านดอนทราย