วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลส่วนตัว

นายสุรินทร์  มะเกลี้ยง
เกิดวันที่      26  มกราคม  2522
ภูมิลำเนา      บ้านเลขที่  13  ม.2  ต.ควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่  1- 6   โรงเรียนบ้านดอนทราย  ปี  2535
มัธยมศึกษา  1- 6           โรงเรียนชะอวด    ปี  2541
ปริญญาตรี       วิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ปี  2544
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ปี  2545
ประวัติการรับราชการ
วันที่  14  พฤษภาคม  2547
          - บรรจุรับราชการ  ตำแหน่งอาจารย์ 1  ระดับ 3  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
            อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต  2
วันที่  28  สิงหาคม  2548
              - ช่วยราชการโรงเรียนวัดสมควร
วันที่  25  มีนาคม  2551
           -ช่วยราชการโรงเรียนบ้านดอนทราย
วันที่  17 มิถุนายน  2552
              - ตัดโอนตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือนมาโรงเรียนบ้านดอนทราย